Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İnsan katılımcılar içeren araştırmalardan elde edilen verilerin sunulduğu tüm makalelerde katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığına ve çalışmanın bir etik kurul tarafından onaylandığına dair bir ifade yer almalıdır. Bu kurul onayı makale ile birlikte sunulmalıdır. Olgu sunumlarının yazarları, raporda yer alan deneğin veya deneklerin ya da hastanın yasal temsilcilerinin makalenin yayımlanmasına ilişkin yazılı onamlarını sunmalıdır.
Tüm çalışmalar, en son revizyon tarihli Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi ile uyumlu şekilde yürütülmelidir. Hasta gizliliği, tüm dünyada kabul edilen ilkeler ve kurallara uygun şekilde korunmalıdır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren makalelerde çalışma protokolünün kurum bünyesindeki hayvan deneyleri etik kurulu tarafından onaylandığına ve çalışmanın Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı El Kitabı dâhil olmak üzere uluslararası kabul görmüş ilkeler ile uyumlu şekilde yürütüldüğüne dair bir ifade yer almalıdır. Yazarlardan, makale ile birlikte etik kurul onayını da göndermeleri şiddetle talep edilmektedir. Ayrıca, insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmaları sunan makalelerde ağrı ve çekilen acının giderilmesi için atılan adımlar belirtilmeli ve işlemler açıklanmalıdır.