Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI
Yazı Tipi ve Metin
Makalenin tümünde "Times New Roman" yazı tipi kullanılmalıdır. Tüm metin tek sütun formatında, 2 satır aralığı verilerek iki yana yaslı şekilde 12 punto ile yazılmalıdır. Sayfa yapısı olarak her sayfanın tüm kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakıldıktan sonra kalan kısım yazım alanı olarak kullanılır. Yazılar bu alanın dışına çıkmamalıdır. Makalede bulunan tüm satırlara her bir sayfada sürekli olacak şekilde satır numarası verilmelidir. Sayfa numaraları ilk sayfadan itibaren sayfanın altında ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 Makale Başlığı
Başlık, bağlaçlar hariç her kelimenin ilk harfi büyük ve 14 punto büyüklüğünde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık, normal cümle düzeninde net olmalı ve çalışmanın özünü vermelidir. Başlıkta kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.
Yazarlar ve Bağlı Olunan Kuruluşlar
Yazar isimleri açık olarak yazılmalıdır. Yazarların adlarının ve soyadlarının ilk harflerini, büyük harflerle yazılmalıdır. Sorumlu yazar yıldız (*) işareti ile belirtilmelidir. Yazarların bağlı bulundukları kurumların isimleri, bölümleri ve ülkeleri verilmelidir. Sorumlu yazarın telefon numarası ve e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir. Sorumlu yazarın iletişim bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmelidir.
Türkçe ve İngilizce Özet
Özette çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan metotlar ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak ayrıntıya girmeden belirtilmelidir. Özet, herhangi tanımlanmamış kısaltma, referans veya eşitlik içermemelidir. Özet en az 150 en fazla 250 kelime içermelidir.
Anahtar Kelimeler
Anahtar kelime sayısı en az 4 en fazla 6 adet olmalıdır. Alfabetik olarak sıralanmalıdır.
1. Giriş
Ana bölüm başlıkları numaralandırılmalı, kelimelerin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Ana bölüm başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak metne geçilmelidir. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bu bölümde çalışmayla ilgili yeterli en güncel literatür bilgisi verilmeli ve çalışmanın gerekçesi belirtildikten sonra amacı vurgulanmalıdır. Konu ile ilgisi olmayan ve gereğinden fazla literatür bilgisi vermekten kaçınılmalıdır.
2.  Materyal ve Metot
Başlıkta bağlaç haricindeki tüm kelimelerde ilk harf büyük yazılmalıdır. Bu bölümde verilen bilgiler detaylı açıklanmalı ve ilgili kaynaklar belirtilmelidir. Bölüm içerisinde alt bölüm başlıkları açılabilir. Alt bölüm başlıkları 2.1., 2.2., 2.3, ...  şeklinde numaralandırılmalıdır. Her yeni bölüm ve alt bölüm başlıkları ayrı bir satırdan başlatılmalıdır.
 
 
2.1. Şekiller ve Tablolar
Şekiller ve Tablolar sayfada sola yaslı olarak verilmelidir. Tüm şekil ve tablolara metinde atıf yapılmalıdır. Makalede yer alma sırasına göre tablolar, “Tablo 1., Tablo 2., ...” ve şekiller, “Şekil 1., Şekil 2., ...” biçiminde yazılarak numaralandırılmalıdır. Eğer bir şekil/tablo birden fazla şekli/tabloyu ifade ediyorsa bu durumda, isimlendirme Tablo 1. (a) …, (b) …., (c) …., ve Şekil 1. (a) ..., (b) …, (c) ….,    şeklinde verilmelidir. Şekil/Tablo yazısında bu etiketler açıklanmalıdır. Her şeklin adı ve açıklamaları şeklin altına, her tablonun adı ve açıklamaları ise tablonun üstüne yazılır. Şekil ve Tablo açıklamaları şekil/tablo ile arasında satır boşluğu bırakılmadan yazılır. Metin içerisinde şekil ve tabloların öncesi ve sonrasında metinle arasında 1 (bir) boşluk bırakılmalıdır. Tablolardaki rasyonel sayılarda rakamlar arasına nokta konulur. (Örneğin; 0.1; 1.3 gibi). Tablo hazırlanırken tablonun üstünde ve altında yatay 1½ nk kalınlıkta çizgiler kullanılmalı, dik çizgiler kullanılmamalıdır.
Makaleye eşlik eden tüm resimlerden (fotoğraflar, grafikler ve çizimler) “şekil” olarak bahsedilmelidir. Tüm şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve tüm şekillerden metin içinde bahsedilmelidir. Şekil yazıları metnin sonuna eklenen ayrı bir bölümde verilmelidir. Her bir şekil, en az 9×13 cm boyutlarında, 300 dpi veya daha yüksek çözünürlükte ve “JPEG” formatında ayrı bir dijital dosya şeklinde hazırlanmalıdır. Tüm resimler özgün olmalıdır. Başka bir yerde yayımlanmış olan resimler orijinal telif hakkı sahibinin yazılı izni ile birlikte sunulmalıdır.
İnsan deneklerine ilişkin tanınabilir fotoğraflar için hastanın kendisi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanan yazılı izin sunulmalıdır. Aksi takdirde kimlik tespitinin önlenmesi için hastaların isimleri veya gözleri kapatılmalıdır. Mikroskop fotoğraflarında boyama ve büyütme ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
Yazarın isteği üzerine renkli baskılar yayınlanmak üzere dikkate alınacaktır, ancak renkli resimlerin baskısına yönelik ilave masraflardan yazarlar sorumludur..
2.2. Kısaltmalar ve Denklemler
Yapılan kısaltma ya da verilen semboller ilk geçtiği yerde (Özet kısmı hariç) parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Denklemlerle metin arasında üstten ve alttan 1 (bir) satır boşluk bırakılmalıdır. Gerekliyse denklemlerin içerisindeki parametreler denklemin altında açıklanmalıdır. Denklemler sırasıyla 1’den başlanarak numaralandırılmalıdır (1, 2, 3,... , 10 gibi). Denklem numarası denklemle aynı hizada olacak şekilde satır sonunda parantez içinde verilmelidir. Denklemler sola yaslı olarak verilmelidir. Denklemler resim formatında olmamalıdır.
3. Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, çalışma sonucunda elde edilen bulgular sunulmalıdır. Elde edilen bulgular bilimsel ilkelerin ışığı altında literatür verileriyle karşılaştırılarak irdelenmelidir.
4. Sonuçlar
Bu bölümde çalışmadan elde edilen özgün sonuçlar sunulmalıdır.
Teşekkür
Bu bölümde, çalışmada yardım ya da destekleri bulunan kişi veya kişilere, kurum yetkililerine teşekkür edilebilir.
ATIFLAR ve KAYNAKLAR
Kaynakça stili, en güncel Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlarda önerilen “Vancouver Citing & Referencing style” içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanan standartlara uygun olmalıdır. Vancouver_condensed_guide_2020.pdf
Referansları metinde aynı hizada parantez içinde sayılarla belirtilmelidir. Örnek: "..... gösterildiği gibi (3, 6). Barnaby ve Jones (8) farklı bir sonuç elde etti .... "